Monday, May 10, 2010

Derby Watch ( Pelusa)ear
↓
Winner
↓
Jockey
↓
Trainer
↓
Owner
↓
Time
↓
2001 Jungle Pocket Koichi Tsunoda Sakae Watanabe Yomoji Saito 2:27.0
2002 Tanino Gimlet Yutaka Take Kunihide Matsuda Yuzo Tanimizu 2:26.2
2003 Neo Universe Mirco Demuro Tsutomu Setoguchi Shadai Racehorse Co. 2:28.5
2004 King Kamehameha Katsumi Ando Kunihide Matsuda Makoto Kaneko 2:23.3
2005 Deep Impact Yutaka Take Yasuo Ikee Makoto Kaneko 2:23.3
2006 Meisho Samson Mamoru Ishibashi Tsutomu Setoguchi Yoshio Matsumoto 2:27.9
2007 Vodka Hirofumi Shii Katsuhiko Sumii Yuzo Tanimizu 2:24.5
2008 Deep Sky Hirofumi Shii Mitsugu Kon Toshio Fukami 2:26.7
2009 Logi Universe Norihiro Yokoyama Kiyoshi Hagawara Masaaki Kumeta 2:33.7

Pelusa ran a 2:24.3 in the Aoba Sho on May 1st at the same distance as the Derby. On time alone, this would put him on par with Vodka( see above). It's difficult to match the same success as this effort but provided he races under the same circumstance on May 30th..who knows?

No comments: